• การป้องกัยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน

  • การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

  • ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ


  • ภัยสุขภาพจากความร้อน

  • ภัยสุขภาพจากภาวะหมอกควัน
  • ที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข