ผลการทวนสอบข้อมูลพยากรณ์ดัชนีความร้อน 1 วัน และ 3 วัน ล่วงหน้า กับข้อมูลดัชนีความร้อนที่คำนวณจากค่าอุณหภูมิเฉลี่ย
และความชื้นสัมพัทธ์ที่ตรวจวัดจากสถานีของกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีจังหวัดพะเยา
 (PDF file)

 


ผลการทวนสอบข้อมูลพยากรณ์ดัชนีความร้อน 1 วัน และ 3 วัน ล่วงหน้า กับข้อมูลดัชนีความร้อนที่คำนวณจากค่าอุณหภูมิเฉลี่ย
และความชื้นสัมพัทธ์ที่ตรวจวัดจาก data logger ในพื้นที่ สถานีอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 (PDF file)

 


ผลการทวนสอบข้อมูลพยากรณ์ปริมาณหมอกควัน 1 วัน ล่วงหน้า กับข้อมูลปริมาณหมอกควันที่ตรวจวัดจากสถานี
ของกรมควบคุมมลพิษ สถานีจังหวัดพะเยา
 (PDF file)